06 abril 2005

Ses nostras senyals

Sa diferenciació de Mallorca respecte d'Aragó parteix d'es mateix rei En Jaume qui a 40 anys de sa conquista dota a n'es regne insular amb un escut propi. Aquest escut de 1269 està compost per ses quatre barres de sa Casa d'Aragó i per s'imatge d'es Palau de s'Almudaina: «lo senyal nostre e en laltre par lo senyal del Castel nostre de la Almudayna de Malorques». Una vegada Mallorca s'ha independitzat d'Aragó, i aparellat a s'expansió comercial i a sa presencia mallorquina a tots es ports mediterranis i atlàntics, a l'any 1312 es poble mallorquí sol·licita a n'En Sanxo que autoritzi i doni una bandera per poder ser coneguts com a súbdits del Rei de Mallorca. D'aquesta manera ets ambaixadors inspirats en s'escut de 1269, dissenyen sa bandera, que és confirmada i promulgada dia 14 de desembre de 1312 a sa ciutat mallorquina de Montpeller. De llavors ençà sa bandera de sa pàtria mallorquina està conformada per «castri albi positi in livido» i «nostru regale bastonum», es a dir, per un castell d'argent damunt un camp morat, i p'es pals de sa Corona de Mallorca, que són es mateixos que es de sa Corona d'Aragó, quatre barres grogues separades per cinc vermelles. Posteriorment, es colors de sa pàtria mallorquina serveixen per realitzar ses banderes de Menorca i Eivissa, i també sa de Balears a 1983. Una vegada arravatat es regne a sa Casa de Mallorca a 1343 es mallorquins reafirmen sa seva pròpia identitat respecte d'es continent substituint es colors familiars aragonesos i mallorquins emprats durant sa dinastia illenca a sa documentació oficial p'es signes propis d'es regne, a sa vegada que es manté s'ús de sa bandera atorgada pel Rei En Sanxo com a signe d'identitat de sa pàtria mallorquina. Així es documenta en es Llibre de Clavaria d'es jurats de Mallorca de 1349, on sa bandera és anomenada «l'estandart de la bataya», referint-se a sa de Llucmajor, i es citen ses teles comprades per confeccionar-la: vermell, groc i blau. Per altra banda es blasó de sa Casa d'Aragó també és present a sa vida mallorquina quan cada 31 de desembre es consistori palmesà desfila amb s'estandart del Rei En Jaume rememorant sa presa de Mallorca de 1229. Uns colors que es veuen nacionalitzats, mallorquinitzats, p'En Jaume III quan, degut en part a sa forta enemistat amb En Pere I, i tal com afirma s'arxiver municipal en Benet Pons i Fàbregues a s'estudi realitzat a 1906 damunt sa bandera de Mallorca, «atravesó sobre los palos una barra azul», diferenciant d'aquesta manera s'escut familiar mallorquí de s'aragonès. Tota aquesta herència d'es nostros avantpassats, fruit de sa construcció de sa pàtria mallorquina ha perdurat en es temps, essent viva avui en dia a Mallorca i a Balears. És un deure i un dret d'es mallorquins i baleàrics conservar-la i a ser representats per aquests senyals, Palma per s'escut de 1269, Mallorca per sa bandera de 1312, i es Govern de ses Illes Balears per ses quatre barres grogues damunt fons vermell atrevassades per una banda blava, es a dir, p'es colors de s'escut d'armes del rei Jaume III.(Mateu Cañellas. El Mundo-El Dia)

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Los comentarios están moderados. En absoluto esto es una medida de censura. Todos los comentarios serán publicados excepto aquellos que contengan graves insultos, amenazas o que por su redacción sean incomprensibles.
Comentarios incomprensibles como esto "aii x diios! no pueden ser tan crueles! xq hacen esoo ?¿? aasoo piensan que es divertido?"

NO serán publicados.